Wednesday, 22 Mar, 2023
335140840_224188210104926-1678630254.jpg

तरकारीको मुल्य

,कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार भाउ,

tarkari-bazar-29092076-1678966860.jpg
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कृषि उपज ईकाइ न्युनतम    अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१३.३३
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३७.५०
अदुवा के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
अनार के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
अमला के.जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
अम्बा के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
आभोकाडो के.जी रू ५००.०० रू ६००.०० रू ५५०.००
आलु रातो के.जी. रू २४.०० रू २६.०० रू २४.८०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू २०.०० रू २२.०० रू २१.००
आलु सेतो के.जी. रू १६.०० रू १८.०० रू १७.००
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
उखु प्रति वटा रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ५५.०० रू ७०.०० रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
कागती के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
किनु के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
किवि केजी रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
कुरीलो के.जी. रू ४५०.०० रू ५५०.०० रू ५००.००
केरा दर्जन रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
कोइरालो के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४२०.०० रू ४५०.०० रू ४३५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
गाजर(तराई) केजी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ३०.०० रू ३५.०० रू ३२.५०
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २८३.३३
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ४५.०० रू ५५.०० रू ५०.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू ५५.०० रू ६२.०० रू ५८.४०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू ४५.०० रू ५५.०० रू ५०.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६७.५०
घिरौला के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
चमसूरको साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १४०.०० रू १८०.०० रू १५५.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
जिरीको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
जुनार के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
टाटे सिमी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.३३
तरुल के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २४०.०० रू २८०.०० रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३१०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३३०.०० रू ३६०.०० रू ३४७.५०
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तितो करेला के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
निबुवा के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
न्यूरो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
परवर(तराई) केजी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
पार्सले के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २८३.३३
पालूगो साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
पिंडालू के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
पुदीना के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ३५.०० रू ३७.०० रू ३५.८०
प्याज हरियो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
फर्सी पाकेको के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
बकूला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
बन्दा(तराई) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बन्दा(नरिवल) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बरेला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
बोडी(तने) के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
भन्टा डल्लो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
भिण्डी के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू १३०.०० रू १५०.०० रू १३७.५०
मकै बोडी केजी रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
मटरकोशा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मूला रातो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३३.७५
मेथीको साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
मौसम के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
रातो बन्दा के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
रायो साग के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
रुख कटहर के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
रुख टमाटर केजी रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
लप्सी के.जी. रू ३५०.०० रू ३८०.०० रू ३६५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू १७०.०० रू १८०.०० रू १७६.६७
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
लसुन हरियो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
लौका के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
सजिवन के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
सलगम के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
सुन्तला(भारतीय) केजी रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
सेलरी के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
सौफको साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
स्कूस के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.३३
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू ३००.०० रू ४००.०० रू ३५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१३.३३
स्याउ(फूजी) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
हरियो धनिया के.जी. रू ३०.०० रू ५०.०० रू ४०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
nepalaya-copy-1675152884.jpg
nea-palung-final-1672828542.jpg

viber_image_2022-09-27_22-1664340402.jpg
pp-1678891142.jpg
बिग्रेको स्थानमा पुनः काम हुन्छ:-सडक डिभिजन हेटौंडा

त्रिभुवन राजपथको अघोर-सिमभन्ज्याङ सडक खण्डमा हाल भैरहेको पिच एक साता नपुग्दै भत्केर पहिलेको भन्दा जोखिमपूर्ण...

ललितपुरमा कोरोना रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन बुष्टर डोजको दोस्रो मात्रा दिइने
FB_IMG_1679407356382-1679407812.jpg

ललितपुरमा कोरोना रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन बुष्टर डोजको दोस्रो मात्रा दिइने भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय...

दोश्रो संस्करणको सहिद सुनिता स्मृति जिल्ला स्तरीय भलिवल चैत १५ देखि।
FB_IMG_1679379064831-1679411596.jpg

सहिद सुनिता स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा दोश्रो सुनिता स्मृति जिल्ला स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता २०७९ चैत १५ देखि...

पाँच करोडको ठेक्कामा बदमासी, त्रिभुवनराजपथ सडकमा अक्सपाल पिच गर्दा सुरुबाटनै त्रुटी
FB_IMG_1679405812066-1679405823.jpg

हेटौंडाबाट काठमाण्डौंं पुग्ने त्रिभुवनराजपथ अन्तरगत अघोरसिमभन्ज्याङ सडक खण्डमा ६ किलोमिटर सडकमा अक्सपाल पिच...

श्रीमान जीउँदै,१५ महिना बिधवा भत्ता झ्वाम!
FB_IMG_1679380684988-1679380700.jpg

रामेछापका एक महिलाले श्रीमान् जीवित हुँदै एकल महिला भत्ता बुझिरहेको पाइएको छ। जिल्लाको मन्थली नरपालिका–३,...

मकवानपुर क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीको उदय,विद्यार्थीको असल साथी बन्ने लामाको प्रतिबद्धता
FB_IMG_1679325580098-1679325592.jpg

मकवानपुरकै सबै भन्दा ठूलो क्याम्पस मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियुको नेतृत्वमा अखिल क्रान्तिकारीका नेता ,...

जनकल्याणमा गड्यौला खेती सम्बन्धि अभिमुखिकरण ।
IMG_20230320_121941_095-1679323693.jpg

थाहा नगरपालिका स्थित जनकल्याण माबिले "फोहोर व्यवस्थापनमा गड्यौला पालन,कृषि अध्ययनको अपरिहार्यता र प्राप्त...

थाहा ६, मा एकजना  महिला मृत अबस्थामा फेला,
death-5a55b7b17b1be3.3913-1679316212.jpg

थाहा नगरपालिका ।  मकवानवपुरको थाहा नगरपालिका ६ सरस्वती बजारमा एकजना  महिला मृत अबस्थामा फेला परेको प्रहरीले...

दामनमा व्यवसायिक सिप बिकास तालिमको सुरुवात
FB_IMG_1679308100643-1679308122.jpg

च्वाईस ह्युम्यानिटेरिएन नेपाल (CHOICE Humanitarian Nepal) को आयोजनामा चैत६ गते थाहा नगरपालिकाको पर्यटकीय स्थान दामनमा...