Agro-Gif-1-1701226482.gif
Saturday, 09 Dec, 2023
shambhu-1691912419.jpg

तरकारीको मुल्य

,कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार भाउ,

tarkari-bazar-29092076-1678966860.jpg
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कृषि उपज ईकाइ न्युनतम    अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१३.३३
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३७.५०
अदुवा के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
अनार के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
अमला के.जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
अम्बा के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
आभोकाडो के.जी रू ५००.०० रू ६००.०० रू ५५०.००
आलु रातो के.जी. रू २४.०० रू २६.०० रू २४.८०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू २०.०० रू २२.०० रू २१.००
आलु सेतो के.जी. रू १६.०० रू १८.०० रू १७.००
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
उखु प्रति वटा रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ५५.०० रू ७०.०० रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
कागती के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
किनु के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
किवि केजी रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
कुरीलो के.जी. रू ४५०.०० रू ५५०.०० रू ५००.००
केरा दर्जन रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
कोइरालो के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४२०.०० रू ४५०.०० रू ४३५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
गाजर(तराई) केजी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ३०.०० रू ३५.०० रू ३२.५०
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २८३.३३
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ४५.०० रू ५५.०० रू ५०.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू ५५.०० रू ६२.०० रू ५८.४०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू ४५.०० रू ५५.०० रू ५०.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६७.५०
घिरौला के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
चमसूरको साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १४०.०० रू १८०.०० रू १५५.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
जिरीको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
जुनार के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
टाटे सिमी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.३३
तरुल के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २४०.०० रू २८०.०० रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३१०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३३०.०० रू ३६०.०० रू ३४७.५०
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तितो करेला के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
निबुवा के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
न्यूरो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
परवर(तराई) केजी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
पार्सले के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २८३.३३
पालूगो साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
पिंडालू के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
पुदीना के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ३५.०० रू ३७.०० रू ३५.८०
प्याज हरियो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
फर्सी पाकेको के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
बकूला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
बन्दा(तराई) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बन्दा(नरिवल) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बरेला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
बोडी(तने) के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
भन्टा डल्लो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
भिण्डी के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू १३०.०० रू १५०.०० रू १३७.५०
मकै बोडी केजी रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
मटरकोशा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मूला रातो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३३.७५
मेथीको साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
मौसम के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
रातो बन्दा के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
रायो साग के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
रुख कटहर के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
रुख टमाटर केजी रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
लप्सी के.जी. रू ३५०.०० रू ३८०.०० रू ३६५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू १७०.०० रू १८०.०० रू १७६.६७
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
लसुन हरियो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
लौका के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
सजिवन के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
सलगम के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
सुन्तला(भारतीय) केजी रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
सेलरी के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
सौफको साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
स्कूस के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.३३
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू ३००.०० रू ४००.०० रू ३५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१३.३३
स्याउ(फूजी) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
हरियो धनिया के.जी. रू ३०.०० रू ५०.०० रू ४०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
mahotsab123-1701100059.jpg
mahotsab123-1701100250.jpg

world-link-1690434568.jpg
FB_IMG_1698053305963-1698-1698755609.jpg
थाहा आइडल एकल नृत्यमा टप ११ छनौट
thahaaaidal-1701871964.jpg

 थाहा नगरपालिकामा जारी चौथो थाहा महोत्सवमा आयोजित थाहा आइडल एकल नृत्यमा बुधबार टप ११ छनौट भएका छन् । टप २०...

थाहा महोत्सवमा आज धोखेबाज हौ गायिका एलिना चौहान आउदै
FB_IMG_1701832148832-1701832163.jpg

‘धोकेबाज हौ तिमी..’ भन्दै किशोरदेखि युवासम्म रोएको भिडियो अहिले टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती...

थाहा महोत्सवमा आयोजित कृषि मेला प्रदर्शनीमा राखिएका कृषि उपजहरुको नतिजा सार्वजनिक
upaj1-1701788923.jpg

थाहा नगरपालिकामा जारी चौथो थाहा महोत्सवमा आयोजित कृषि मेला प्रदर्शनीमा राखिएका विभिन्न कृषि उपजहरुको नतिजा...

बसामाडी जेसीजको जेसीज सप्ताह बुधबार देखि
basamadi-1701788272.jpg

 हेटौंडा १९ मंसिर/बसामाडी जेसीजले आग्नो नियमित कार्यक्रम अन्तरगतको जेसीज सप्ताह विविध कार्यक्रम सहित...

“संघीयता कमजोर नहुनेगरि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ” :-मन्त्री लामा
1701698058348-1701698128.jpg

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रि बहादुर सिं लामाले संघीय व्यवस्था कमजोर नहुने गरि...

जिल्लाका फरक फरक विधामा उत्कृष्टलाई सम्मान,थाहाका रायमाझी र दोङ सम्मानित
1701697619053-1701697641.jpg

जिसस मकवानपुरले आफ्नो वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा फरक फरक विधाका संस्था तथा व्यक्ति गरि १२ जनालाई सम्मान...

भूकम्प पीडित पत्रकारलाई प्रेस सेन्टर ललितपुरले न्यानाे ज्याकेट उपलब्ध गराउने
FB_IMG_1701697166247-1701697177.jpg

ललितपुर । प्रेस सेन्टर ललितपुरले भूकम्प पीडित पत्रकारहरुलाई तीन लाख बराबरको न्यानाे ज्याकेट उपलब्ध गराउने भएको...

खेलकुदमा योगदानको कदर गर्दै थाहाका दोङ सम्मानित
FB_IMG_1701673710920-1701673843.jpg

थाहा नगरपालिकाका युवा तथा खेलकुदकर्मी मानसिं दोङ  लाई हेटौंडामा सम्मान गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति...

थाहाका रायमाझी जिल्लाकै उत्कृष्ट समाजसेवी द्वारा सम्मानित
FB_IMG_1701669331664-1701670144.jpg

थाहा नगरपालिकाका युवा समाजसेवी यादव जंग रायमाझी लाई हेटौंडामा सम्मान गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको...