udhog-1721203328.jpg
Friday, 19 Jul, 2024
तरकारीको मुल्य

आजको तरकारी बजार भाउ

tarkari-bazar-29092076-16-1699497668.jpg
कृषि उपज                           ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
         
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)       के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३३.७५
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ३५.०० रू ५०.०० रू ४२.००
आलु रातो के.जी. रू ५५.०० रू ६०.०० रू ५७.६०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३५.०० रू ३६.०० रू ३५.६०
आलु सेतो के.जी. रू ३८.०० रू ४२.०० रू ४०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ९५.०० रू १००.०० रू ९८.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ४५.०० रू ५५.०० रू ५०.००
बन्दा(तराई) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
भन्टा लाम्चो के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
बोडी(तने) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मकै बोडी केजी रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४२.५०
मटरकोशा के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २५.०० रू १९.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू १५.०० रू २५.०० रू २०.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
टाटे सिमी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
भटमासकोशा के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
तितो करेला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
लौका के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
चिचिण्डो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
घिरौला के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २४.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू १५.०० रू २५.०० रू २०.००
सलगम के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
भिण्डी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
सखरखण्ड के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
बरेला के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.००
पिंडालू के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
स्कूस के.जी. रू १०.०० रू १५.०० रू १२.५०
रायो साग के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
पालूगो साग के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ९०.००
चमसूरको साग के.जी. रू ६०.०० रू ८०.०० रू ७०.००
तोरीको साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ९०.००
प्याज हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
बकूला के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
तरुल के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू ६०.०० रू ८०.०० रू ७०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७६.००
कुरीलो के.जी. रू १,२००.०० रू १,५००.०० रू १,३५०.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
रातो बन्दा के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
जिरीको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
ग्याठ कोबी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
सेलरी के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
पार्सले के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
सौफको साग के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ९०.००
पुदीना के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९३.३३
स्याउ(फूजी) के जी रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३३५.००
केरा दर्जन रू १६०.०० रू १७०.०० रू १६५.००
कागती के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
अनार के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
अंगुर(कालो) केजी रू ४००.०० रू ४२०.०० रू ४१०.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
सुन्तला(भारतीय) केजी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मौसम के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
जुनार के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू १०.०० रू १५.०० रू १२.५०
निबुवा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
अम्बा के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
लप्सी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
किवि केजी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
शरीफा के‍.जी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
आभोकाडो के.जी रू २००.०० रू ३००.०० रू २५०.००
अमला के.जी रू ५५.०० रू ६०.०० रू ५८.३३
अदुवा के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
लसुन हरियो के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९३.३३
हरियो धनिया के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ८८.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३६०.०० रू ३८०.०० रू ३७०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २४०.०० रू २६०.०० रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
रुख टमाटर केजी रू १००.०० रू ११०.०० रू १०३.३३

world-link-1690434568.jpg
महालक्ष्मी विकास बैंकमा क्यूआर कोडबाटै कर्जा आवेदन दिन सकिने
FB_IMG_1721361181590-1721361196.jpg

महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्ना सेवा सुविधाहरुलाई डिजिटलमैत्री तथा स्वचालित बनाउँदै जाने उद्देश्य अनुरुप...

हेटौंडामा कोरा साइकल र्याली हुने
1721229366614-1721229644.jpg

मकवानपुर, २ साउन/मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडामा  कोरा साईकल र्‍याली हुनेभएकोछ । बिगत ७ बर्षदेखि साईकल महोत्सव...

सनातन हिन्दु समुदायमा हरिशयनी एकादशीको महत्त्व:-नवराज नेपाली
1721199126673-1721199279.jpg

सनातन हिन्दू धर्ममा हरिशयणी एकादशीलाई अत्यन्तै पवित्र र महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस दिन भगवान विष्णुको उपासनामा...

पालुङ बहुउद्देश्यीयको नाफा ५ करोड २९ लाख
1721124430489-1721126964.jpg

थाहा नगरपालिकामा रहेको पालुङ  बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पाँच करोड भन्दा बढी  नाफा आर्जन गरेको छ...

इन्द्रायणी माबिमा अभिभावक भेला सम्पन्न,उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थी सम्मानित
FB_IMG_1721052212421-1721053013.jpg

थाहा नगरपालिका वडा न ८ मा रहेको एक मात्र माध्यमिक विद्यालय इन्द्रायणी माबिले आफ्नो अभिभावक भेला सम्पन्न गरेको...

थाहा नगरपालिका पुर्णखोप पालिका सुनिश्चितता घोषित
451439418_139580019777615-1721039775.jpg

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका...

दामनमा फलेको फुजी स्याउ(फोटो फिचर)
1720932311657-1720932328.jpg

समुन्द्री सतहदेखी  ७,६२० फिट उचाइमा रहेको थाहा नगरपालिकाको वडा न ४ दामनमा पर्ने  क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको...

बागमती गाउँपालिकालाई बजेट ल्याउन बाटो खुल्यो
FB_IMG_1720926867017-1720927023.jpg

मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध उच्चअदालत पाटन, हेटौंडा ईजलासमा...

थाहा ४ जुरेथुममा विद्युत सट भएर आगलागी हुँदा एक घर जलेर नष्ट
1720806132623_1-1720806191.jpg

थाह नगरपालिकामा बिद्युत लाईन सट भई आगलागी हुँदा घर जलेर नष्ट भएको छ। थाहा नगरपालिका -४ जुरेथुम बस्ने ६८ वर्षीय...