thaha-1707703052.jpg
Friday, 23 Feb, 2024
bali-bima-ko-suchana-1701-1707230703.jpg

तरकारीको मुल्य

आजको तरकारी बजार भाउ

tarkari-bazar-29092076-16-1699497668.jpg
कृषि उपज                           ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
         
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)       के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३३.७५
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ३५.०० रू ५०.०० रू ४२.००
आलु रातो के.जी. रू ५५.०० रू ६०.०० रू ५७.६०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३५.०० रू ३६.०० रू ३५.६०
आलु सेतो के.जी. रू ३८.०० रू ४२.०० रू ४०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ९५.०० रू १००.०० रू ९८.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ४५.०० रू ५५.०० रू ५०.००
बन्दा(तराई) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
भन्टा लाम्चो के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
बोडी(तने) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मकै बोडी केजी रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४२.५०
मटरकोशा के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २५.०० रू १९.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू १५.०० रू २५.०० रू २०.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
टाटे सिमी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
भटमासकोशा के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
तितो करेला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
लौका के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
चिचिण्डो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
घिरौला के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २४.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू १५.०० रू २५.०० रू २०.००
सलगम के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
भिण्डी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
सखरखण्ड के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
बरेला के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.००
पिंडालू के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
स्कूस के.जी. रू १०.०० रू १५.०० रू १२.५०
रायो साग के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
पालूगो साग के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ९०.००
चमसूरको साग के.जी. रू ६०.०० रू ८०.०० रू ७०.००
तोरीको साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ९०.००
प्याज हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
बकूला के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
तरुल के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू ६०.०० रू ८०.०० रू ७०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७६.००
कुरीलो के.जी. रू १,२००.०० रू १,५००.०० रू १,३५०.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
रातो बन्दा के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
जिरीको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
ग्याठ कोबी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
सेलरी के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
पार्सले के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
सौफको साग के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ९०.००
पुदीना के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९३.३३
स्याउ(फूजी) के जी रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३३५.००
केरा दर्जन रू १६०.०० रू १७०.०० रू १६५.००
कागती के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
अनार के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
अंगुर(कालो) केजी रू ४००.०० रू ४२०.०० रू ४१०.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
सुन्तला(भारतीय) केजी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मौसम के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
जुनार के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू १०.०० रू १५.०० रू १२.५०
निबुवा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
अम्बा के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
लप्सी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
किवि केजी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
शरीफा के‍.जी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
आभोकाडो के.जी रू २००.०० रू ३००.०० रू २५०.००
अमला के.जी रू ५५.०० रू ६०.०० रू ५८.३३
अदुवा के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
लसुन हरियो के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९३.३३
हरियो धनिया के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ८८.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३६०.०० रू ३८०.०० रू ३७०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २४०.०० रू २६०.०० रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
रुख टमाटर केजी रू १००.०० रू ११०.०० रू १०३.३३
thekka-1707460716.jpg
bal-poshan-1706087114-(1)-1707655060.gif

world-link-1690434568.jpg
प्रभात पाल ठकुरी र प्रनिमा दाहालको अभिनय रहेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
428058553_303287382762735-1708610887.jpg

गायिका प्रेक्षा लम्साल र गायक रञ्जन राईको आवाजमा नयाँ गीत "जीत मान्दीन" सार्वजनिक भएको छ । ज्ञानेन्द्र गिरीको...

हिउँ परेपछिको सिमभन्ज्याङ
hiu3-1708609949.jpg

मकवानपुरको दामन-सिमभन्ज्याङ क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। १० फागुनमा अपरान्ह उक्त क्षेत्रमा सडक र जंगलनै...

थाहामा हिमपात र बर्षा भएपछि किसान र पर्यटन व्यवसायी उत्साहित
FB_IMG_1708604110701-1708604949.jpg

थाहा नगरपालिका तथा आसपासका क्षेत्रमा हिमपात र वर्षा भएपछि किसानहरूमा खुसीयाली छाएको छ । बिहिबार यस वर्षको...

पालुङ क्याम्पसका विद्यार्थीहरुलाई जेसीजद्वारा साईबर अपराध सम्बन्धि सचेतना
FB_IMG_1708588712080-1708589425.jpg

पालुङ जेसीज वर्ष २०२४ द्वारा पालुङ क्याम्पसमा विद्यार्थी हरु संग साईवर अपराध सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न...

रेडक्रस दामन उपशाखा द्वारा आगलागी पिडितलाई राहत वितरण
1708588453809-1708588473.jpg

थाहा नगरपालिका वडा न.६ र ३ निवासी आगलागी पीडित २ परिवारलाई नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दामन  उपशाखाले राहत उपलव्ध...

थाहा ६ का वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका बुबा कार दुर्घटनामा,दुबै सकुशल
1708532733990-1708532752.jpg

थाहा नगरपालिका वडा न ६ का अध्यक्ष राजनभक्त श्रेष्ठ सवार कार दुर्घटनामा परेको छ। आज दिउँसो करिब ४ बजे हेटौंडा बाट...

नेकपा एमाले थाहा ३ को अध्यक्षमा नवराज वर्तौला सर्वसम्मत
1708521146908-1708521172.jpg

नेकपा एमाले थाहा नगरपालिका वडा नम्बर ३ को वडा कमिटी अध्यक्षमा नवराज बर्तौला सर्वसम्मत  निर्वाचित हुनु भएको छ...

बद्री बहादुरको प्रदर्शन मिति चैत २३ गते
FB_IMG_1708513532836-1708513778.jpg

शोभित बस्नेतको निर्देशनमा निर्माण भएको फिल्म ‘बद्री बहादुर’ले दुई पोस्टर सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति...

कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा थाहा दोस्रो स्थानमा
DSCN4807-1708488998.JPG

स्थानीय तहले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा प्राप्त गरेको अंक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले...